RAIN

  1. Recorgnize: Nhận Diện
  2. Accept: Chấp Nhận
  3. Investigate: Thẩm nghiệm
  4. Non-identification: Không đồng nhất

Hoặc 2 bước: Observe & Accept.

Bước 3 là do tư duy phân tích, nếu đánh giá phiền não quá lớn thì bỏ qua bước 3.

Chánh Tư Duy để nhìn lại

Chánh Niệm: Nhìn cái đang diễn ra


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *