4 bước Chuyển hóa phiền não

RAIN

  1. Recorgnize: Nhận Diện
  2. Accept: Chấp Nhận
  3. Investigate: Thẩm nghiệm
  4. Non-identification: Không đồng nhất

Hoặc 2 bước: Observe & Accept.

Bước 3 là do tư duy phân tích, nếu đánh giá phiền não quá lớn thì bỏ qua bước 3.

Chánh Tư Duy để nhìn lại

Chánh Niệm: Nhìn cái đang diễn ra

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

https://study.edu.vn/,https://giasumontoan.net/,https://bdsvinhphuc.com.vn,https://shoponline.com.vn/,https://toathuocdongy.com/