4 giá trị của Cấy Nền:

4 giá trị của Cấy Nền từ thuở đầu tiên đã phát xuất một cách thật trực diện từ lời Thầy:

  • Bình Đẳng
  • Hồn Nhiên
  • Thẳng Thắn
  • Tích Cực

Với tôi ngẫm nghĩ, đây cũng là 4 nguyên tố căn bản của đất trời:

  • Bình Đẳng là Đất: Tất cả chúng ta đều có vai trò ngang nhau, ai cũng có vai trò và chức năng. Không ai hơn ai, đây là điều đầu tiên để giữ được sự tự tin và lòng tự trọng cho bản thân.
  • Hồn Nhiên là Nước: Nghĩ thật, Nói thật, Làm Thật. Thật Vô Tư, tư duy và hành động trên trải nghiệm thật.
  • Thẳng Thắn là Lửa: Sẵn sàng mạnh dạn góp ý để sửa đổi, để tốt hơn, cho chính mình và người khác.
  • Tích cực là Khí: Luôn có chiều hướng tốt lên, mỗi ngày tiến một tí.

Ý tứ khó diễn ngôn, tôi viết dài tới mấy thì cũng chỉ tả được đôi ba phần rất nhỏ tinh thần của Hệ Sinh Thái Cấy Nền.

Quả thật chỉ có trải nghiệm mới hiểu rõ và cảm nhận chính xác thôi.

Gửi tới bạn những kênh để bạn hiểu hơn Cấy Nền:

Bạn lưu lại nhé, nhất là Cấy Nền Radio !

Hiệp, Cấy Nền 1