Ghi lại những gì tôi đọc, tôi nghe, tôi quan sát. Ghi lại như đúng nó đang là.